امحبوبه رحمت
وکیل پارلمان از ولایت سمنگان

تجارب وسوابق کاری: 

اولا ً به صفت معلم بعدا ً به صفت سرمعلم و در سال 1384به صفت مدیر مکتب ، درسال 1391 آمر مکتب لیسه اجانی ملکه ایفاء وظیفه نمودم در طول 26 سال خدمت در معارف ده ها تقدیرنامه ،تحسین نامه، مدال ملالی وتقدیر نامه های درجه اول، دوم و سوم از طرف وزارت معارف ، ریاست جمهوری …