الحاج میرداد خان نجرابی
وکیل پارلمان از ولایت کاپیسا

 تجارب وسوابق کاری:

معاون کندک کشف فرقۀ شش 6 کاپیسا (1372)، آمرجنائی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا (1373-1377)، معاون ق زون نمبر دوم، مسوول محاسبه و بودجه ق زون 101 آسمائی کابل، معاون اداری ق زون 101 آسمائی کابل، کاندیدای انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی 1389، رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه،  وکیل منتخب مردم کاپیسا در ولسی جرگه.

محمد اقبال صافی
وکیل پارلمان از ولایت کاپیسا

تجارب وسوابق کاری:

قوماندان جهادی در زمان جهاد، رییس دفتر صدارت اعظمی، وکیل منتخب مردم ولایت کاپیسا در لویه جرگه اضطراری، وکیل منتخب ولایت کاپیسا در دور پانزدهم پارلمان ولسی جرگه ، رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه، مسوولیت های نظامی درجبهه، تجارت آزاد، وکیل منتخب مردم کاپیسا در لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، وکیل منتخب مردم …