سید محمد جمال فکوری بهشتی
وکیل پارلمان از ولایت بامیان

عضو تشکیلات شورا به رهبری آیت الله سیدعلی بهشتی تا 1369، عضو شورای مرکزی حزب وحدت تا سال 1382،نماینده بامیان درلویۀ جرگه اضطراری 1381، نماینده بامیان درلویه جرگه قانون اساسی 1382، نماینده درلویه جرگه منطقوی، نمایندۀ منتخب در درانتخابات سال 1384 از حوزه بامیان به عنوان عضوولسی جرگه دورۀ پانزدهم، نمایندۀ منتخب مردم درانتخابات سال  1398 به عنوان عضو ولسی …

محمد رحیم علی یار
وکیل پارلمان از ولایت بامیان

نیکبخت فهیمی
وکیل پارلمان از ولایت بامیان

مدت هشت سال به حیث استاد دانشگاه بامیان انجام وظیفه نموده است.