کمال ناصر اصولی
وکیل پارلمان از ولایت خوست

تجارب وسوابق کاری:

 قبلا تجارت،کاردرنهاد های مدنی و فرهنگی، رییس کمیسیون تحصیلات عالی ولسی جرگه در دوره شانزدهم.