عبدالقادر قلاتوال
وکیل پارلمان از ولایت زابل

  تجارب و سوابق کاری: 

مدت بیست سال در مربوطات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسوول رادیو محلی ولایت زابل از سال 1362 الی 1366، از سال 1366الی 1371 مسوول دستگاه روبده ریاست تخنیکی مخابرات ، ازسال 1371 الی 1380مسوولیت های مدیریت های سازمان های بین المللی ، از سال 1380الی 1385 مسوول ترمیم تیلفون های مخابرات …