سید ذکریا هاشمی
مدرس و سخنران انگیزشی

بسم الله الرحمن الرحیم

 

من سید ذکریا هستم متولد سال 1379 هجری خورشیدی در اصل از ولایت غزنی هستیم و در کابل در یک خانواده اهل علم و در طبقه متوسط تولد شدم.

زمانی که من متولد شدم هنگام با سقوط طالبان بود و دریچه جدید و کاملا امیدوار کننده به طرف هر افغان نگاره می …