جاوید ساپی
وکیل پارلمان از ولایت کنر

تجارب و سوابق کاری:

از سال 2009 الی 2014 در بخش تدارکات ناتو(JCC )، مدت پنج کارهای دفتری(Adv  Business)، از سال 2014 الی 2019 مصروف کار های شخصی و تجارت و فعلا به حیث نمایندۀ منتخب مردم ولایت کنر در ولسی جرگه.

وژمه
وکیل پارلمان از ولایت کنر

 تجارب وسوابق کاری :

افسر پولیس وزارت امور داخله, افسر بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان, کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعلا نماینده مردم در ولسی جرگه.