الحاج میر رحمان رحمانی
وکیل پارلمان از ولایت پروان

میر رحمان رحمانی (زاده ۱۳۴۱ ولسوالی بگرام پروان) سیاستمدار، تاجر و رئیس مجلس نمایندگان افغانستان است. وی در دوره ‌های شانزدهم و هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان با رای مردم پروان به این مجلس راه یافت.

وی در سال ۱۳۵۸ از لیسه پروان فارغ شد و تحصیلات عالی خود را در کشور روسیه ادامه داد و از یکی از دانشگاه‌ های …

ذکیه سنگین
وکیل پارلمان از ولایت پروان

تجارب وسوابق کاری:

 ده سال به حیث استاد لیسه استقلال وملالی، یکسال مدیریت لیسه حره بلالی، سه سال کدرعلمی نظارت تعلیمی ، آموزگارارتقا ظرفیت معلمین ، کاردربخش های حقوق بشر، تعلیمات صحی درزمان مقاومت ، بنیان گذارلیسه نسوان صیادان.

کمال ناصر اصولی
وکیل پارلمان از ولایت خوست

تجارب وسوابق کاری:

 قبلا تجارت،کاردرنهاد های مدنی و فرهنگی، رییس کمیسیون تحصیلات عالی ولسی جرگه در دوره شانزدهم.

عبدالقادر قلاتوال
وکیل پارلمان از ولایت زابل

  تجارب و سوابق کاری: 

مدت بیست سال در مربوطات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، مسوول رادیو محلی ولایت زابل از سال 1362 الی 1366، از سال 1366الی 1371 مسوول دستگاه روبده ریاست تخنیکی مخابرات ، ازسال 1371 الی 1380مسوولیت های مدیریت های سازمان های بین المللی ، از سال 1380الی 1385 مسوول ترمیم تیلفون های مخابرات …

امحبوبه رحمت
وکیل پارلمان از ولایت سمنگان

تجارب وسوابق کاری: 

اولا ً به صفت معلم بعدا ً به صفت سرمعلم و در سال 1384به صفت مدیر مکتب ، درسال 1391 آمر مکتب لیسه اجانی ملکه ایفاء وظیفه نمودم در طول 26 سال خدمت در معارف ده ها تقدیرنامه ،تحسین نامه، مدال ملالی وتقدیر نامه های درجه اول، دوم و سوم از طرف وزارت معارف ، ریاست جمهوری …

حاجی عبدالستار حسینی
وکیل پارلمان از ولایت فراه

تجارب وسوابق کاری:

  •  افسر وزارت امور داخله،
  • تجارب خاص در بخش های کشف و استخبارات

  • آگاهی در تمام بخش های نظام دارم

جاوید ساپی
وکیل پارلمان از ولایت کنر

تجارب و سوابق کاری:

از سال 2009 الی 2014 در بخش تدارکات ناتو(JCC )، مدت پنج کارهای دفتری(Adv  Business)، از سال 2014 الی 2019 مصروف کار های شخصی و تجارت و فعلا به حیث نمایندۀ منتخب مردم ولایت کنر در ولسی جرگه.

وژمه
وکیل پارلمان از ولایت کنر

 تجارب وسوابق کاری :

افسر پولیس وزارت امور داخله, افسر بخش انکشاف و حمایت از حقوق زنان, کمیسیون مستقل حقوق بشر، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعلا نماینده مردم در ولسی جرگه.

الحاج میرداد خان نجرابی
وکیل پارلمان از ولایت کاپیسا

 تجارب وسوابق کاری:

معاون کندک کشف فرقۀ شش 6 کاپیسا (1372)، آمرجنائی ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا (1373-1377)، معاون ق زون نمبر دوم، مسوول محاسبه و بودجه ق زون 101 آسمائی کابل، معاون اداری ق زون 101 آسمائی کابل، کاندیدای انتخابات ولسی جرگۀ شورای ملی 1389، رییس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه،  وکیل منتخب مردم کاپیسا در ولسی جرگه.

محمد اقبال صافی
وکیل پارلمان از ولایت کاپیسا

تجارب وسوابق کاری:

قوماندان جهادی در زمان جهاد، رییس دفتر صدارت اعظمی، وکیل منتخب مردم ولایت کاپیسا در لویه جرگه اضطراری، وکیل منتخب ولایت کاپیسا در دور پانزدهم پارلمان ولسی جرگه ، رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی ولسی جرگه، مسوولیت های نظامی درجبهه، تجارت آزاد، وکیل منتخب مردم کاپیسا در لویه جرگه تصویب قانون اساسی ، وکیل منتخب مردم …