ظل محمد زلمی نوری
وکیل پارلمان از ولایت پنجشیر

راحله سلیم
وکیل پارلمان از ولایت پنجشیر

سابقه کاری:

17 سال قاضی در دادگاه عالی و 14 سال وکیل مردم ولایت پنجشیر، ماستر ترینر در دفتر AMN بخش مجمع زنان افغان.