حاجی محمد کریم جوزجانی
وکیل پارلمان از ولایت جوزجان

تجارب وسوابق کاری:

 تجارت یا شغل آزاد ، کار در بخش های اجتماعی و فعلا ً به حیث وکیل منتخب مردم جوزجان در ولسی جرگه.

حلیمه صدف
وکیل پارلمان از ولایت جوزجان

تجارب وسوابق کاری:

  • کار در دفتر بین المللی اکشنت مدت هفت سال.
  • وکیل شورای ولایتی مدت پنج سال.
  • فعال حقوق زن درولایت جوزجان، فعال حقوق مدنی.
  • رییس انجمن روشنگران فردا.
  • وفعلا وکیل درولسی جرگۀ شورای ملی.