عبدالبصیر عثمانی
وکیل پارلمان از ولایت بادغیس

مدت سه سال دردارالانشای شورای وزیران به حیث مسوول، پیگیری ونظارت ازمصوبات شورای وزیران، مدت دو سال کار در مؤسسات و نیز سابقه کاری در انجمن ها و شورای های مردمی و فعلا ً به حیث وکیل منتخب مردم درولسی جرگۀ شورای ملی.

ضیأالدین اکازی
وکیل پارلمان از ولایت بادغیس

ازسال 1392 الی 1398 ولسوال بالا مرغآب ، مدت دو سال رئیس شورای ولسوالی بالامرغآب و فعلا ً به حیث وکیل منتخب مردم ولایت بادغیس درولسی جرگه.

فریده بیگزاد
وکیل پارلمان از ولایت بادغیس

مدت ده سال در مکتب لیسۀ نسوان ولایت بادغیس به صفت معلم ایفای وظیفه نموده است.